آخرین اخبار
آرشیو
خــط مشی دانشگاه بدون دخانیات
1402/04/28
خــط مشی دانشگاه بدون دخانیات
طـرح دانشـگاه بـدون دخانیات با توجـه به آمارهـای موجـود و پیامد های فـردی، خانوادگـی واجتماعی مصـرف دخانیـات و همچنیـن سیاسـت ها و وظایـف ذاتـی دانشـگاه ایـران مبنی بر ایجـاد محیطی سـالم در دانشـگاه، حفظ محیـط زیسـت و حرکـت به سـوی دانشـگاه سـبز، مطـرح شـده و با هدف محـدود کـردن و در نهایـت حذف مصـرف هر گونه فرآورده هـای دخانـی، در دانشـگاه اجـرا می شـود.
آشـنایی با مرکز مشـاوره دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی ایـــران
1402/04/28
آشـنایی با مرکز مشـاوره دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی ایـــران
رکز مشـاوره دانشگاه علوم پزشـکی ایـران با توجـه به ضرورت هـای مذکور و به منظـور کمک و ارتقای سـلامت روان دانشـجویان در مواجهه با اسـترس های دوران دانشـجویی راه انـدازی گردیـده و خدمات متعـددی را در زمینه های مختلف ارائـه می کند. در مرکـز مشـاوره، کارشناسـان مختلف با تخصصهـای گوناگون بـه صـورت تیمی و منجسـم فعالیـت می کنند. حضـور متخصصان گوناگـون اعـم از روانشـناس بالینـی، مشـاور تحصیلـی، مـددکار، روانپزشـک وغیره در مرکز مشـاوره، سـبب می شــــود تا مراجعان بتواننـد بـرای حل مشـکلات خـود درصـورت لـزوم از خدمات همه متخصصان بهـره بگیرند.
اطلاعیه ها
آرشیو
مقالات مرکز
Template settings